ROEDELHEIM-BBS
Homepage . Filesbase . Netz-Info . Box-Info


Bereiche Gruppe 1
Erstellt am Mittwoch, den 15.02.17 um 15:30 Uhr von MAXLIST+ v3.10
Bereich Bezeichnung
001
  GFD-OS/2: [APP] Packer
002
  GFD-OS/2: [APP] Backup Programme
003
  GFD-OS/2: [APP] Terminal Software
004
  GFD-OS/2: [APP] Datenbanken & Tools
005
  GFD-OS/2: [APP] DEmos kommerzieller Programme
006
  GFD-OS/2: [APP] Editoren
007
  GFD-OS/2: [APP] IBM Employee Written Software
008
  GFD-OS/2: [APP] File & Disk Manager
009
  GFD-OS/2: [APP] Games
010
  GFD-OS/2: [APP] Graphische Anwendungen
011
  GFD-OS/2: [APP] Java-Applikationen
012
  GFD-OS/2: [APP] Verschiedenes
013
  GFD-OS/2: [APP] MultiMedia
019
  GFD-OS/2: [CSD] Verschiedenes
021
  GFD-OS/2: [CSD] TCP/IP
023
  GFD-OS/2: [CSD] CSDs fuer OS/2 v4 (Merlin)
025
  GFD-OS/2: [DEV] API-Refernzen, Infos
027
  GFD-OS/2: [DEV] Verschiedenes
028
  GFD-OS/2: [DEV] REXX Samples, LIbs, DLLs, ...
029
  GFD-OS/2: [DEV] Compiler, Interpreter, Debugger
030
  GFD-OS/2: [DEV] Samples mit Sourcen
032
  GFD-OS/2: [DOS] Verschiedenes
033
  GFD-OS/2: [DOS] WIN-OS/2 spezifisches
034
  GFD-OS/2: [FTN] BBS-Systeme
036
  GFD-OS/2: [FTN] Message Editoren
037
  GFD-OS/2: [FTN] Mail Editoren
038
  GFD-OS/2: [FTN] Verschiedenes
040
  GFD-OS/2: [FTN] Tosser & Tools
041
  GFD-OS/2: [GNU] TeX, Emacs, GS, ...
042
  GFD-OS/2: [GNU] Compiler
043
  GFD-OS/2: [GNU] Verschiedenes
044
  GFD-OS/2: [GNU] Sourcen
045
  GFD-OS/2: [GNU] Tools
047
  GFD-OS/2: [INF] Applikationen
049
  GFD-OS/2: [INF] Verschiedenes
050
  GFD-OS/2: [INF] Newsletter
051
  GFD-OS/2: [INF] Infos ueber OS/2
055
  GFD-OS/2: [NET] Connection
057
  GFD-OS/2: [NET] Verschiedenes
059
  GFD-OS/2: [NET] TCP/IP
060
  GFD-OS/2: [NET] WWW
061
  GFD [SYS]: Festplatten-, CDROM-Treiber
062
  GFD-OS/2: [SYS] Display Driver
063
  GFD-OS/2: [SYS] Device Driver
064
  GFD-OS/2: [SYS] Verschiedenes
065
  GFD-OS/2: [SYS] Network
066
  GFD-OS/2: [SYS] Drucker-Treiber
067
  GFD-OS/2: [SYS] Sound Driver
068
  GFD-OS/2: [SYS] Administartor Tools
069
  GFD-OS/2: [WPS] Bitmaps, ...
070
  GFD-OS/2: [WPS] Fonts
071
  GFD-OS/2: [WPS] Icons
073
  GFD-OS/2: [WPS] Tools